HOPA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda listede ilçesi, bölgesi ada parseli bağımsız bölüm no’su adresi muhammen bedeli geçici teminatı aşağıda yazılı dükkanlar 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 35/a maddesi kapalı teklif usulü (artırma) ile şartname dahilinde ayrı ayrı satışı yapılacaktır.

 

ALTINTAŞ İŞ MERKEZİ DÜKKANLARI

Sıra No Mahallesi Pafta Ada Parsel B. böl. M2 Katı Cinsi Muhammen Bedeli Geçici Teminat %10
1 M.KULEDİBİ 122 22 46 36.78 Zemin Dükkan 129.097,80 TL 12.909,78 TL
2 M.KULEDİBİ ‘’ 122 22 76 43,60 1.kat Dükkan   117.720,00TL 11.772,00TL
3 M.KULEDİBİ 122 22 94 43,60 1.kat Dükkan 136.555,20 TL 13.655,52 TL
4 M.KULEDİBİ 122 22 96 43,60 1.Kat Dükkan 136.555,20 TL 13.655,52 TL
5 M.KULEDİBİ ‘’ 122 22 97 43,60 1.Kat Dükkan 127.137,60 TL 12.713,76 TL
6 M.KULEDİBİ 122 22 98 43.60 1.kat Dükkan 136.555,20 TL 13.655,52 TL
7 M.KULEDİBİ 122 22 99 43,60 1.kat Dükkan 127.137,60 TL 12.713,76 TL
8 M.KULEDİBİ 122 22 100 42.38 1.kat Dükkan 132.734,16 TL 13.273,42 TL
9 M.KULEDİBİ 122 22 101 43.60 1.kat Dükkan 127.137,60 TL 12.713,76 TL
10 M.KULEDİBİ 122 22 102 42.38 1.kat Dükkan 132.734,16 TL 13.273,42 TL
11 M.KULEDİBİ 122 22 103 42.38 1.kat Dükkan 123.580,08 TL 12.358,09 TL
12 M.KULEDİBİ 122 22 104 51.25 1.kat Dükkan 166.050,00 TL 16.605,00 TL
13 M.KULEDİBİ 122 22 105 42.38 1.kat Dükkan 123.580,08 TL 12.358,09 TL
14 M.KULEDİBİ 122 22 106 51.25 1.kat Dükkan 166.050,00 TL 16.605,00 TL
15 M.KULEDİBİ 122 22 108 152.99 2.Kat Dükkan 363.504,24 TL 36.350,42 TL
16 M.KULEDİBİ 122 22 109 72.22 2.Kat Dükkan 144.295,56 TL 14.429,56 TL
17 M.KULEDİBİ 122 22 110 72.22 2.Kat Dükkan 144.295,56 TL 14.429,56 TL
18 M.KULEDİBİ 122 22 112 70.20 2.Kat Dükkan 140.259,60 TL 14.025,96 TL
19 M.KULEDİBİ 122 22 113 88.98 2.Kat Dükkan 163.367,28 TL 16.336,73 TL
20 M.KULEDİBİ 122 22 114 94.86 2.Kat Dükkan 174.162,96 TL 17.416,30 TL
21 M.KULEDİBİ 122 22 116 72.23 2.Kat Dükkan 132.614,28 TL 13.261,43 TL
22 M.KULEDİBİ 122 22 117 70.20 2.Kat Dükkan 136.468,80 TL 13.646,88 TL
23 M.KULEDİBİ 122 22 118 70.20 2.Kat Dükkan 140.259,60 TL 14.025,96 TL
24 M.KULEDİBİ 122 22 119 72.23 2.Kat Dükkan 144.315,54 TL 14.431,55 TL
25 M.KULEDİBİ 122 22 120 72.23 2.Kat Dükkan 144.315,54 TL 14.431,55 TL
26 M.KULEDİBİ 122 22 121 72.23 2.Kat Dükkan 144.315,54 TL 14.431,55 TL
27 M.KULEDİBİ 122 22 128 70.20 2.kat Dükkan 140.259,60 TL 14.025,96 TL
28 M.KULEDİBİ 122 22 129 70.20 2.Kat Dükkan 140.259,60 TL 14.025,96 TL

 

 

 

  • İhale 21.05.2018 tarihinde Pazartesi günü saat 13.30 da Hopa Belediye Meclis salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır

2-İhaleye katılabilmek için,

   2.1. İç Zarf .

  1. a) Teklif mektubu (örneği şartname ekinde verilecektir)

b)İhaleye iştirak eden özel ve Tüzel kişiler ,teklif sahibi (kendisi)veya Kanuni vekili tarafından imzalanacak ve bu teklifte şartname ve eklerini aynen kabul ettiğini belirtecektir. Teklif hem rakamla hem yazıyla açık olarak yazılacaktır. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı, silinti ve düzeltme bulunan teklifler reddedilir.

      2.2İç zarfın kapatılması

Teklif zarfı kapatıldıktan sonra, zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata esas olan açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir.

2.3. Dış zarf

     2.3.1- İç zarf (teklif mektubunu içeren iç zarf)

     2.3.2- Geçici teminat makbuzu veya Geçici Teminat mektubu olursa süresiz olacak

2.3.3–  Gerçek kişi olması halinde Kanuni ikametgâh adres  göstermesi,

2.3.4– Gerçek kişi olması halinde nüfus cüzdan sureti,

2.3.5– Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl için alınması tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişiliğin belgelerin bu tüzel kişiliğin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu’nca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

2.3.6-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (2.3.4) ve

(2.3.5)  deki esaslara göre temin edecekleri belge,

 

               2.3.7- İmza sirküleri,

1-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

2-Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)

3-Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (1) veya (2) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belge,

            2.3.8- İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri, (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerin vekâletnamelerinin bulunduğu ülkedeki Türk Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gereklidir.)

             2.3.9- İsteklilerin ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesi, (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

             2.3.10-  Şartname alındı belgesi.100 TL(Yüztürklirası)

             2.3.11-  Belediyemize her türlü  borcu olmadığına dair belge

    3 –.Dış Zarfın kapatılması

Yukarıda belirtilen belgeler ve iç zarf bir zarfa konarak kapatılacaktır. Bu zarfın üzerine isteklinin adı-soyadı ve açık adresi ve teklifi ne ile ilgili olduğu yazılarak kapatılacaktır. İç zarf olduğu gibi dış zarfında yapıştırılan yerinin mühürlenmesi veya imzalanması gerekmektedir

4-ihale 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na göre düzenlenmiş olup, istenilen bütün bilgi ve belgelerin (teklif mektubu ve geçici teminat dahil) bu kanuna uygun olması gerekmektedir.

5-Ayrıca istenilen bütün belgeler ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış olmalıdır.

6-İhaleye katılacaklar ihale dosyasını 100,00TL ( yüzTürkLirası) bedelle satın almaları zorunludur.

7-İhale Şartnamesi Hopa Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğünde çalışma saatleri içerisinde görülebilir.

8-İhale için verilen teklif mektupları verildikten sonra geri alınamaz.

9- Teklif zarfı posta yoluyla yollanabilir. Postadan dolayı geciken teklif zarfları kabul edilmez

10- İhaleye katılabilmek için gerekli belgeleri kapsayan dosyayı, 21.05.2018 pazartesi günü saat 13.30’a,kadar Belediye Encümenine(Destek Hizmetler müdürlüğüne)teslim etmeleri gerekmektedir

11 İhale ile ilgili tüm vergi, resim, harç,  alım satım ve gazete ilan gideri alıcıya aittir .

12-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır

İLAN OLUNUR

 

Benzer yazılar